Achiziție servicii de difuzare materiale publicitare și de informare – anunț de presa

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

             Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună o ofertă în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii având ca obiect: servicii de difuzare materiale publicitare si de informare - anunț de presa, pentru lansarea proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162.

 1. Beneficiar: Agenția de Management al Destinației Bihor cu sediul în localitatea Oradea, Str. Universității, Nr. 1, Corp C, Sala C118, județul Bihor, e-mail: amdbihor@gmail.com.
 2. Valoarea estimată a achiziției: 1998,48 lei fără TVA
 3. 79341000-6 (Rev 2) - Servicii campanie de publicitate - anunț de presă
 4. Sursa de finanțare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: minimum 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 6. Obiectul achiziției directe: „servicii de difuzare materiale publicitare si de informare - anunț de presa pentru lansarea proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, conform specificațiilor tehnice;
 7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii;
 8. Oferta va conține:
  - descrierea serviciilor solicitate în specificațiile tehnice;
  - propunerea financiară în care să fie specificat prețul total în lei cu și fără TVA
 1. Cerințe de Calificare
  Respectarea cerințelor din specificațiile tehnice în cadrul ofertei.
 2. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scăzut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.În scopul atribuirii contractului de prestări servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.
 1. Oferta se va depune la adresa Agenția de Management al Destinației Bihor, Oradea, Str. Primăriei Nr. 2, etajul 1, sau prin e-mail la adresa amdbihor@gmail.com, până la data limită de 04.04.2019 ora 10:00.

Oradea, 01.04.2019

Manager de proiect
Răzvan Dumbravă      

UPDATE 01.04.2019, 16:30 / NOTĂ:

Având în vedere observațiile primite de la unii operatori economici revenim cu o precizare tehnică:
Dimensiunea anunțului de presă trebuie să fie de minimum 270 cm pătrați, format vertical. Ținând cont de formatele diferite ale ziarelor, agenții economici pot modifica lungimea sau lățimea transmise inițial (în limita a maxim 10%), păstrând suprafața menționată.

Descarcare documente achiziție:  Invitatie participare operatori economiciSpecificatii tehnice