Achiziție servicii organizare conferință de lansare și workshop-uri (Relansare achiziție)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect: servicii de organizare conferință de lansare și workshop-uri în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162

1. Beneficiar: Agenția de Management al Destinației Bihor cu sediul în localitatea Oradea, Str. Universității, Nr. 1, Corp C, Sala C118, județul Bihor, e-mail: amdbihor@gmail.com.

2. Valoarea estimată a achiziției fără TVA: 47.906,22 lei

3. Cod(uri) CPV: 79952000-2 - servicii de organizare evenimente; 55520000-1 - furnizarea de servicii catering; 39294100-0 - produse informative si de promovare

4. Sursa de finanțare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: minimum 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

6. Obiectul achiziției directe: „servicii de organizare conferință de lansare și workshop-uri în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, conform specificațiilor tehnice;

7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii;

8. Oferta va conține:

     8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele din Specificațiile tehnice; în acest scop, propunerea tehnică va conține:
               - descrierea serviciilor solicitate în specificațiile tehnice și planificarea lor;

     8.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA – (Formular 1 și Formular 2)

     8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 3)

9. Cerințe de Calificare
Respectarea cerințelor din Specificațiile tehnice.
Ofertantul va depune alături de oferta tehnică și financiară și declarația privind evitarea conflictului de interese.

            Notă:    NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind declarate neadmisibile.

10. Modul de întocmire a ofertei

Oferta tehnică și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original) sau vor fi transmise prin e-mail, scanate, sub rezerva că beneficiarul poate solicita ofertantului toate documentele transmise, în original.

Oferta tehnică și financiară vor fi însoțite de o scrisoare de înaintare în care să fie menționate:

  1. denumirea și adresa beneficiarului și denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
  2. denumirea si adresa ofertantului;

11. Criteriul de atribuire: - “prețul cel mai scăzut”, se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a prețurilor totale, urmând ca oferta care va prezenta prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

12. Oferta se va depune sau transmite la adresa: Agenția de Management al Destinației Bihor, Oradea, Str. Primăriei Nr. 2, etajul 1, sau pe adresa amdbihor@gmail.com până la data limită de 13.05.2019 ora 10:00.

Download documente achizitie: 1. Invitație de participare / 2. Specificații tehnice / 3. Formulare 1 și 2 - Oferta financiară și centralizator / 4. Formular 3 - Declarație privind conflictul de interese