Achiziție servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură)

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesați să depună oferta în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect: servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură) în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162

 1. Beneficiar: Agenția de Management al Destinației Bihor cu sediul în localitatea Oradea, Str. Universității, Nr. 1, Corp C, Sala C118, județul Bihor, e-mail: amdbihor@gmail.com.
 2. Valoarea estimată a achiziției fără TVA: 31.921,34 lei
 3. Cod(uri) CPV: 79800000-2 Servicii tipografice și servicii conexe, 79822500-7 Servicii de proiectare grafică
 4. Sursa de finanțare: fonduri nerambursabile prin programul Interreg V-A Romania-Hungary;
 5. Perioada de valabilitate a ofertelor: minimum 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 6. Obiectul achiziției directe: „servicii de concepție, design și tipărire pentru materiale (atlas și broșură) în cadrul proiectului ”Cluster for Geography, Heritage and Sustainable Development in Bihor - Hajdu Bihar Crossborder Area - GEOCLUSTERBHB”, cod proiect ROHU-162, conform specificațiilor tehnice;
 7. Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii;
 8. Oferta va conține:

8.1. Propunerea tehnică:- care se va elabora în conformitate cu cerințele din Specificațiile tehnice; în acest scop, propunerea tehnică va conține:

- descrierea serviciilor solicitate în specificațiile tehnice

8.2 Propunerea financiară - va conține prețul total în lei cu și fără TVA, și centralizatorul unde vor fi detaliate prețurile serviciilor – (Formular 1 și Formular 2)

8.3 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 13, art.14 si art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; – (Formular 3)

 1. Cerințe de Calificare
  Respectarea cerințelor din Specificațiile tehnice.
  Ofertantul va depune alături de oferta tehnică și financiară și declarația privind evitarea conflictului de interese.

            Notă:    NU se accepta oferte întârziate, acestea fiind declarate neadmisibile.

 1. Modul de întocmire a ofertei

Oferta tehnică (conform celor solicitate în specificațiile tehnice) și cea financiară se întocmesc într-un exemplar (original) și vor fi transmise prin e-mail, scanate, sub rezerva că beneficiarul poate solicita ofertantului toate documentele transmise, în original, putând fi depuse și în format tipărit, la punctul de lucru al Agenției de Management al Destinației Bihor, Oradea, Str. Primăriei Nr. 2, etajul 1.

Oferta tehnică și financiară vor fi însoțite de o scrisoare de înaintare în care să fie menționate:

 1. denumirea și adresa beneficiarului și denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
 2. denumirea si adresa ofertantului;
 3. Criteriile de atribuire, se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile.

În scopul atribuirii contractului de servicii se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a punctajelor totale (menționate în cadrul capitolului ”Criterii de atribuire” din documentul ”Specificații tehnice”, urmând ca oferta care va prezenta punctajul cel mai mare dintre ofertele admisibile, sa fie declarată câștigătoare.

 1. Oferta se va depune sau transmite la adresa: Agenția de Management al Destinației Bihor, Oradea, Str. Primăriei Nr. 2, etajul 1, sau pe adresa amdbihor@gmail.com până la data limită de 15.10.2019 ora 11:00.

Download documente achizitie: 1. Invitație de participare / 2. Specificații tehnice / 3. Formulare 1 și 2 - Oferta financiară și centralizator / 4. Formular 3 - Declarație privind conflictul de interese